Be a sponsor Welsh

Cyfle i’ch Cwmni ein Noddi,
4 dewis ar gael

Croeso i Tu Hwnt i Eiriau

Mae Tu Hwnt i Eiriau yn gylchdaith arena sydd yn cyplysu cyffro’r byd adloniant gyda’r doniau cudd rhyfeddol sydd mewn cymunedau lleol

Mae’n sioe unigryw. Bydd artistiaid enwog yn perfformio ochr yn ochr a mwy na 1000 o bobl ifanc rhwng 8 a 23 oed, gan ffurfio côr a cherddorfa o safon proffesiynol. Mae ein sioe egnïol sydd yn cael ei gynllunio, ei drefnu a’i reoli gan dîm o bobl ifanc 16-23 oed, wedi’i lwyfannu pum gwaith yn Ne Cymru ers 2011.

Mae gennym dîm profiadol i reoli’r trefniadau, ynghyd â’r hanesion i ddangos ein bod wedi newid bywydau. Mae ein trefnwyr ifanc wedi meithrin sgiliau sydd yn eu helpu yn eu gyrfaoedd, ac mae’r plant sydd yn cymryd rhan wedi magu hyder ac atgofion bythgofiadwy.

Mae ein cyfarwyddwr Cerddorol, Mason Neely, wedi cael gyrfa disglair gan weithio gyda pherfformwyr byd eang, gan gynnwys Cerys Matthews, Saint Etienne, Sufjan Stevens, Lee Mead, Martyn Joseph, Paper Aeroplanes, a Lambchop. Mae ein Cyfarwyddwr, Andy Smith, wedi gweithio ledled y byd gan gyfarwyddo llawer o sioeau ieuenctid, gan gynnwys opera 1,000 o leisiau.

Mae ein perfformwyr proffesiynol ar gyfer 2019 yn cynnwys y ventriloquist Paul Zerdin, a’i bwped Sam – enillydd America’s Got Talent. Byddwn yn cyhoeddi rhagor o enwau enwog maes o law.

Tu Hwnt i Eiriau #Taro’r Nodyn Cywir:

Un o’r elfennau pwysicaf o hyn yw’r tîm o 60 o bobl ifanc 16-23 oed o bob un o ardaloedd a fydd yn cael eu hyfforddi i drefnu a rheoli’r digwyddiad yn eu harena lleol, gan efelychu sgiliau a phrofiadau y sawl sydd eisoes wedi profi hyn yn Ne Cymru.

Ym mhob ardal ffurfir côr 1000 o leisiau a cherddorfa o’r newydd, gan sicrhau y bydd 5000 o bobl ifanc yn mwynhau’r profiad unigryw hwn.

Mae’r digwyddiad yn agored i bob ysgol. Does dim cost i’r sawl sy’n cymryd rhan fel modd o sicrhau bod niferoedd mawr o ardaloedd difreintiedig yn cael y cyfle trawsnewidiol hen.

Ond gall hyn ddigwydd dim ond gyda chefnogaeth partneriaid a noddwyr sydd yn rhannu ein gwerthoedd ac sydd am gefnogi pobl ifanc a chymunedau lleol.

Nawr rydym yn cynllunio taith 5 dyddiad i rai o arenas gorau Prydain. Hoffech chi ymuno â ni ar ein taith gyffrous?

In June/July 2019 the Beyond Words #Hittherightnote will be going to :

Ynghyd â’n cyngerdd yng Nghaerdydd, yr ydym yn ychwanegu dyddiadau yn Newcastle, Lerpwl, Derby, a Llundain yn 2019. Anelwn at newid 5,000 o fywydau ar draws Cymru a Lloegr y flwyddyn nesaf.

Beth yw’r cyfleoedd marchnata i chi?

Yn 2019 bydd gyda ni gynulleidfa potensial o 25,000 gyda chyfle marchnata anuniongyrchol i hyd at 125,000 o bobl.
Bydd y cynulleidfaoedd a’r sawl sy’n darllen ein rhaglenni yn cynnwys rhieni a theuluoedd, athrawon, pobl ifanc a’r gymuned ehangach. Dyma gyfle gwych i gyrraedd demograffig eang.

Bydd Tu Hwnt i Eiriau yn creu cyfle marchnata unigryw gan esgor ar cyhoeddusrwydd a sylw yn y cyfryngau gwerth miloedd o bunnau.

Bydd y daith yn gyfrwng i chi fanteisio ar gyfleoedd marchnata sydd yn dangos ymrwymiad eich cwmni i ddatblygiad pobl ifanc a chymunedau lleol.

Cyfleoedd Nawdd

Opsiwn 1 – Noddwr Teitl y Daith

Beth a gewch …

 • Enw eich brand yn nheitl pob un o’r sioeau ac ym mhob eitem a ddarlledir.
 • Hysbysebion ar sgriniau mawr ar ddechrau’r cyngherddau, ac ym mhob egwyl ynghlwm wrth fideo hyrwyddo
 • Cyfle am gyflwyniad digidol o fewn y rhaglen
 • Cydnabyddiaeth ar lafar ym mhob sioe ac ym mhob cyhoeddusrwydd
 • Deunydd marchnata ac arddangos ym mhob lleoliad
 • Logos ar grysau-T aelodau’r corau – i’w cadw ganddyn nhw wedi’r sioe
 • Hyrwyddo ar gyfryngau cymdeithasol
 • Slot ar glawr Llyfryn Disgownt a roddir i aelodau’r gynulleidfa.
 • Enw eich brand ar bosteri a thaflenni
 • Hysbyseb dudalen lawn yn y Rhaglen ym mhob lleoliad.
 • Tocynnau ar gyfer eich staff.
 • Gwahoddiad i newyddiadurwyr ar gyfer cyfweliadau ar y cyfryngau
Opsiwn 2 Prif Noddwyr lleoliad / partneriaid swyddogol

Beth a gewch …

 • Hysbysebion ar sgriniau mawr ar ddechrau’r cyngherddau, ac ym mhob egwyl ynghlwm wrth fideo hyrwyddo
 • Logos ar grysau-T aelodau’r corau – i’w cadw ganddyn nhw wedi’r sioe
 • Deunydd marchnata ym mhob lleoliad
 • Hyrwyddo ar gyfryngau cymdeithasol
 • Enw eich brand ar bosteri a thaflenni
 • Tocynnau ar gyfer eich staff
 • Gwahoddiad i newyddiadurwyr ar gyfer cyfweliadau ar y cyfryngau
Opsiwn 3 - £15K

Beth a gewch …

 • Slot o fewn Llyfryn Disgownt a roddir i aelodau’r gynulleidfa

Os hoffech chi fuddsoddi yn nyfodol ein pobl ifanc, gan fanteisio ar gyfle marchnata unigryw, galwch Gill James ar 02920 373050. Gallwch ddarllen mwy am Hybu yma.