Get Involved Welsh

Ydych chi eisiau bod yn rhan o’n sioeau cyffrous?

Dyma sut gallwch chi ychwanegu eich ysgol at y côr, neu creu cyfle i rai o’r chweched dosbarth i ymuno a’r tîm trefnu.

Ymunwch yn y Côr

Rydym yn gweithio gydag ysgolion, colegau a phrifysgolion lleol i ddenu 1000 o leisiau ym mhob ardal. Mae angen i aelodau’r côr fod yn 8oed hyd at oedran prifysgol. Os oes gan unrhyw rai o’ch disgyblion anghenion arbennig gallwch ddweud wrthym wrth gofrestru. Ni fydd yn eu rhwystro rhag ymuno, ond yn ein galluogi i ddarparu ar eu cyfer.

Yr unig gost wrth gymryd rhan yw cost teithio i ddau sesiwn ymarfer ac i’r sioe ei hun.

Rhoddir crys-T i bob plentyn ar gyfer y sioe, a gallent gadw hen fel modd o ddweud diolch am eu gwaith caled.

Pan fydd ysgol neu goleg wedi cofrestru

Byddant yn derbyn pecyn gwybodaeth yn amlinellu popeth sydd angen iddyn nhw wybod.

Bydd Ysgolion Cynradd yn derbyn CD o’r cerddoriaeth ar biano, CD o’r darn lleisiol, PDF o’r geiriau a’r cerddoriaeth ar bapur.

Bydd ysgolion uwchradd yn derbyn y cerddoriaeth ar bapur y copïau ar wahân ar gyfer pob rhan yn eu côr.

Bydd un o’n tîm yn ymweld â phob ysgol i ateb cwestiynau, i gwrdd â’r athrawon a’r disgyblion, ac i rannu gwybodaeth gan y Cyfarwyddwyr.

ofrestrwch cyn gynted a bo modd. Er ein bod yn edrych am 1000 o bobl ifanc, mae’r llefydd yn llenwi yn gyflym.

Ymunwch â’r tîm

Mae Tu Hwnt i Eiriau #Taro’r Nodyn Cywir yn creu tîm lleol o bobl ifanc 16-23 oed ar gyfer pob un o’n sioeau. Mae gennym becyn hyfforddi Hybu Pobl Ifanc er mwyn dysgu’r sgiliau sydd eu hangen er mwyn sefydlu a rhedeg digwyddiad adloniant proffesiynol, i weithio yn effeithiol fel tîm ac i sicrhau rhediad esmwyth y gyngerdd.

Rydym yn hyfforddi’r bobl ifanc ym mhob agwedd o’r her – o sicrhau bod aelodau’r côr yn y man iawn ar yr adeg iawn, i weithio’n uniongyrchol gyda’r tîm rheoli, i gyfarch y gynulleidfa ar flaen y tŷ. Mae cymaint i’w wneud!

Os oes gyda chi diddordeb mewn ennill sgiliau gwerthfawr ac mewn bod yn rhan o ddigwyddiad cofiadwy, cysylltwch. Bydd angen eich yn byw o fewn y dinasoedd lle llwyfannir y cyngherddau.

Yn taro’r nodyn cywir er trawsnewid bywydau

Mae Tu Hwnt i Eiriau – #Taro’r Nodyn Cywir wedi ennill ei enw gan nad oes geiriau digonol i wneud cyfiawnder a’r fenter syfrdanol hon.

Mae’n daith arena sy’n creu perfformiadau o’r safon uchaf gan bobl ifanc lleol ochr yn ochr ag artistiaid byd enwog. Ar gyfer 2019 bydd enillydd America’s Got Talent – y comedian a ventriloquist Paul Zerdin – gyda ni. Cyhoeddir enwau eraill maes o law.

Wrth galon y fenter mae uchelgais anferth.

Dymunwn cynnig i bobl ifanc brofiad a chyfle all newid eu bywydau.
Maen nhw’n darganfod pethau newydd amdanyn nhw eu hunain. Rydym yn eu cefnogi i fod y fersiwn gorau ohonyn nhw eu hunain.

Daw ein pobl ifanc o ysgolion, colegau a phrifysgolion amrywiol.
Maen nhw’n dod o bob cefndir.

Er mwyn denu cymaint a bo modd yn ddirwystr, nid ydym yn codi tal ar ysgolion i gymryd rhan yn ein digwyddiadau.

Tu Hwnt i Eiriau #Taro’r Nodyn Cywir:

Gweledigaeth

Ein gweledigaeth yw i alluogi pobl ifanc i ddarganfod pethau newydd amdanyn nhw eu hunain trwy rhoi’r cyfle iddynt gymryd rhan mewn digwyddiadau syfrdanol. Anelwn at hybu pob person ifanc i anelu’n uchel ac i gyflawni llawer..

Cenhadaeth

  • I werthfawrogi pob unigolyn sy’n rhan o’n digwyddiadau a gweithgareddau.
  • I ddatblygu lles yr unigolyn trwy ganu a’r celfyddydau perfformio
  • I ehangu gorwelion trwy gynnig cyfleoedd newydd
  • I greu cyfle i ddatblygu sgiliau a doniau
  • I hyrwyddo gwaith tîm, sgiliau trefnyddol a chreadigrwydd.
  • I ymddiried ym mhobl ifanc i hedfan i’r lleuad a darganfod eu ffordd yn ôl.

Pwy yw ein Arbenigwyr?

Cyfarwyddwr Cerddorol

Daw Mason Neely o America yn wreiddiol, ond mae’n gweithio ym Mhrydain fel cynhyrchydd recordiau, drymiwr, trefnydd cerddorfaol ac offerynnwr sydd wedi cynhyrchu, trefnu a theithio gydag artistiaid gan gynnwys Cerys Matthews, Lambchop, Saint Etienne, a Martyn Joseph. Bu’n gyfansoddwr I’r BBC, RTÉ, ac S4C. Mae wedi trefnu cerddoriaeth ar ran cerddorfeydd y BBC ac RTÉ, y BBC Proms, y London Sinfonietta, Cerddorfa Cenedlaethol Cymru, a Bale Cenedlaethol Cymru.

Cyfarwyddwr Ymgynghorol

Mae Andy Smith wedi cyfarwyddo a dysgu theatr ar draws y byd ers 30 mlynedd gan weithio mewn gwledydd amrywiol megis Malta, Hwngari ac America. Ymhlith ei brosiectau mae wedi cynhyrchu opera 1000 o leisiau, ac mae ei brofiad yn ein caniatáu i greu perfformiad o’r safon uchaf.

Tim Cynhyrchu Tu Hwnt i Eiriau

Ar ôl ennill pum mlynedd o brofiad mae gennym dîm sy’n troi’r syniad yn realiti trwy hyfforddi grŵp o bobl ifanc 16-18 o ysgolion a cholegau lleol. Mae’r bobl ifanc hyn yn gweithio gyda’r tîm cynhyrchu er greu trefniant llyfn sy’n rhoi profiad bythgofiadwy i aelodau’r côr. Mae’r criw ifanc hwn yn hefyd yn gofalu am flaen y tŷ er sicrhau mwynhad y gynulleidfa.